Barion Pixel

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési Nyilatkozat

 

 

Név: Csaplárné György Szilva ev.
Székhely: 8417 Csetény, Petőfi u. 178.
Postacím: 8417 Csetény, Petőfi u. 178.
Telefon: +36707797314
Email: kendoorszag@gmail.com
Adószám: 69920509-1-51

 

 

 

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a KendőOrszág Facebook oldal felhasználói és www.kendoorszag.shop Honlap látogatói a használat során megadott és az oldal üzemeltetői (adatkezelői) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

Adatok

A KendőOrszág hordozókendő kölcsönző oldal bizonyos szolgáltatásai csak előzetes és önkéntes felhasználói adatok megadását követően vehetőek igénybe. A kölcsönzés során a felhasználók olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak.

A kölcsönzésre jelentkezés során az alábbi adatok megadása feltétele a sikeres tranzakciónak:

név

e-mail cím

telefonszám

postázási cím

számlázási cím

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció feltételeinek megteremtése.

Az Adatkezelő különös személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a felhasználók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.

A felhasználóknak lehetősége van az oldalon keresztül a üzenetet küldeni. Ezen üzenetekben lehetőség van egyedi vagy általános jogi problémák leírására, abból a célból, hogy azokra az oldal kezelői egyedi vagy általános jelleggel válaszolhassanak. Kérjük a felhasználókat, hogy ezen üzenetekben a kölcsönzés során megadott adatokon túlmenően semmiféle személyes adatot ne szerepeltessenek; amennyiben az ügy megítéléséhez feltétlenül szükséges ilyen jellegű adatok megadása, az csak a személyes kapcsolatfelvétel (e-mail, telefon, konzultáció stb.) során történhet.

Amennyiben a felhasználó ennek ellenére mégis személyes vagy különös személyes adatot ad meg üzenetében, az adatkezelő úgy tekinti, hogy annak kezeléséhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, fenntartja az adatkezelő a jogot arra, hogy az ilyen adatokat haladéktalanul törölje.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó kölcsönzéskor kifejezetten hozzájárul, hogy az adatkezelő a kérdőívben megadott, kötelezően előírt adatait kezelje.

Adatbiztonság

Az adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben mindenkori tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.